Mâu thuẫn hàng dọc

Nhà bán sỉ

Định giá theo giá trị

Ước muốn, mong muốn

 

Giá trị (hữu hình, vô hình)